Uudised

2019/2020. õppeaasta põhisuunad ja prioriteedid 01. september KSG


2019/2020. õppeaasta põhisuunad ja prioriteedid:

 

Eestvedamine ja juhtimine

•           Koostöist ja uuenevat õpikäsitust toetava koolikultuuri kujundamine;

•           Õppesuundade edasiarendamine;

•           Projektide planeerimine ja eestvedamine;

•           Innovatsiooniruumide arendamine;

•           Online kursuste arendamine kolme kooli vahel (KSG, TÜG, JWG);

•           Ettevalmistused kooli juubeliaasta tähistamiseks 2020/2021.

 

Õpetamine ja õppimine

•           Õppimist toetava hindamise rakendamine I kooliastmes ja arendamine II kooliastmes;

•           Õpilaste loovuse ja ettevõtlikkuse toetamine läbi aineõppe ja kogupäevakooli;

•           KSG õppekava arendus sh digipädevuse lõiming aineõppes;

•           Õpitulemuste mõõtmine kooli siseste tasemetööde kaudu.

 

Personali juhtimine

•           Ainete üleste töögruppide kaasamine juhtimisse (õpikogukonnad);

•           Alustava õpetaja toetamine ja kaasamine;

•           Koostöiste grupivestluste läbiviimine.

 

Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine

•           Praktikabaasidega koostöö juurutamine;

•           Paindliku õppekava rakendamisega seotud koostöö erinevate partneritega;

•           Huvigruppidele suunatud koostöövormide mitmekesistamine.

 

Ressursside juhtimine

•           Lisaressursside hankimine läbi projektide ja ettevõtmiste;

•           Säästlik majandamine.

•           Innovatsiooniklassi (disainmõtlemise keskus) loomine Oru majja.

2019/2020. õppeaasta põhisuunad ja prioriteedid:

 

Eestvedamine ja juhtimine

•           Koostöist ja uuenevat õpikäsitust toetava koolikultuuri kujundamine;

•           Õppesuundade edasiarendamine;

•           Projektide planeerimine ja eestvedamine;

•           Innovatsiooniruumide arendamine;

•           Online kursuste arendamine kolme kooli vahel (KSG, TÜG, JWG);

•           Ettevalmistused kooli juubeliaasta tähistamiseks 2020/2021.

 

Õpetamine ja õppimine

•           Õppimist toetava hindamise rakendamine I kooliastmes ja arendamine II kooliastmes;

•           Õpilaste loovuse ja ettevõtlikkuse toetamine läbi aineõppe ja kogupäevakooli;

•           KSG õppekava arendus sh digipädevuse lõiming aineõppes;

•           Õpitulemuste mõõtmine kooli siseste tasemetööde kaudu.

 

Personali juhtimine

•           Ainete üleste töögruppide kaasamine juhtimisse (õpikogukonnad);

•           Alustava õpetaja toetamine ja kaasamine;

•           Koostöiste grupivestluste läbiviimine.

 

Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine

•           Praktikabaasidega koostöö juurutamine;

•           Paindliku õppekava rakendamisega seotud koostöö erinevate partneritega;

•           Huvigruppidele suunatud koostöövormide mitmekesistamine.

 

Ressursside juhtimine

•           Lisaressursside hankimine läbi projektide ja ettevõtmiste;

•           Säästlik majandamine.

•           Innovatsiooniklassi (disainmõtlemise keskus) loomine Oru majja.