Meie koolist

Prioriteedid

Õppeaasta 2017/2018 prioriteedid

Eestvedamine ja juhtimine

Koostöise koolikultuuri kujundamine aineülestes meeskondades;
Õppesuundade terviklik arendamine;
Sise- ja enesehindamissüsteemi parendamine;
Arengukava 2018–2022 väljatöötamine.

Õpetamine ja õppimine

Ettevõtmised pühendatud Eesti 100;
Muutuva õpikäsituse rakendamine;
KSG digiõppekava koostamine klasside lõikes;
Õpitulemuste mõõtmine kooli siseste tasemetööde kaudu.

Personali juhtimine

Uute töötajate toetamine läbi mentorsüsteemi;
Koostöiste vestluste regulaarne läbiviimine.

Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine

Praktikabörsi juurutamine;
Mõttetalgute fookuse laiendamine.

Ressursside juhtimine

Lisaressursside hankimine läbi projektide ja ettevõtmiste;
Säästlik majandamine.