Dokumendid

Andmekaitsetingimused


Kooli  andmekaitsetingimused

Kool juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ja Tallinna linna andmekaitsetingimustest.

Töötleme õpilaste, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed jm) järgmiselt:

    *  avaliku ülesande täitmisel ("Põhikooli ja gümnaasiumiseadus"; kooli põhimäärus; "Õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord"; "Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite  ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord"; "Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse rakendamise kord"; "Kooliraamatukogude töökorralduse alused"; "Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale"; "Koolivälisele nõustamismeeskonnale soovituse andmiseks esitatavate andmete loetelu, taotluse esitamise ning koolivälise nõustamismeeskonna soovituse andmise tingimused ja kord"; "Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm"; "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord")

    *  juriidilise kohustuse täitmisel (raamatupidamise seadus)
    *  lepingu täitmisel (töölepingud, majanduslepingud)
    *  nõusoleku alusel (link nõusoleku elektroonselt täidetavale vormile)

Kool ei jaga isiku andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused.

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee

Kooli andmekaitse kontaktisik on Kai Koivistoinen, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, e-post: kai.koivistoinen@ksg.edu.ee
 

 

Kooli  andmekaitsetingimused

Kool juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ja Tallinna linna andmekaitsetingimustest.

Töötleme õpilaste, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed jm) järgmiselt:

    *  avaliku ülesande täitmisel ("Põhikooli ja gümnaasiumiseadus"; kooli põhimäärus; "Õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord"; "Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite  ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord"; "Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse rakendamise kord"; "Kooliraamatukogude töökorralduse alused"; "Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale"; "Koolivälisele nõustamismeeskonnale soovituse andmiseks esitatavate andmete loetelu, taotluse esitamise ning koolivälise nõustamismeeskonna soovituse andmise tingimused ja kord"; "Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm"; "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord")

    *  juriidilise kohustuse täitmisel (raamatupidamise seadus)
    *  lepingu täitmisel (töölepingud, majanduslepingud)
    *  nõusoleku alusel (link nõusoleku elektroonselt täidetavale vormile)

Kool ei jaga isiku andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused.

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee

Kooli andmekaitse kontaktisik on Kai Koivistoinen, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, e-post: kai.koivistoinen@ksg.edu.ee