Meie koolist

Põhiväärtused

Kadrioru Saksa Gümnaasium on iga õppija arengut toetav, kaasaegse ja omanäolise õpikeskkonnaga, parimaid kogemusi ja haridustehnoloogiaid arvestav parim saksa keelt õpetav kool Eestis. Kooli missiooniks on rahvusvahelises haridusruumis ja tööturul konkurentsivõimelise noore inimese kasvatamine, kellele on omane kõrge haritus, suutlikkus suhelda mitmes keeles, lugupidav suhtumine erinevatesse rahvustesse, keeltesse ja kultuuridesse, vastastikune hoolivus ja sotsiaalne mobiilsus, tugev rahvuslik identiteet.

Koolis lähtutakse „Põhikooli riiklikus õppekavas“ § 2 lõikes 3 ja „Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ § 2 lõikes 3 sätestatud üldinimlikest ja ühiskondlikest alusväärtustest, milleks on: ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu, vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, patriotism, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, vastutustundlikkus, solidaarsus, sooline võrdõiguslikkus.

Lisaks „Põhikooli riiklikus õppekavas“ § 2 lõikes 3 ja „Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ § 2 lõikes 3 sätestatud üldinimlikele ja ühiskondlikele alusväärtustele, lähtutakse koolis kooli eripärast tulenevalt järgmistest põhiväärtustest:

1) turvaline õpikeskkond, kus õpetajatel ja õpilastel on vabadus oma ideid teostada (usaldus, lugupidamine, vastutus, enesekontroll ja eneseteostamine);
2) avatus innovaatilistele mõtetele, ideedele, tegudele, samas traditsioonide austamine (jätkusuutlike otsuste tegemine; Eesti riigi ja rahvuskultuuri väärtustamine, kuid ka teiste kultuuride austamine; ettevõtlikkus, uued õpetamismeetodid ja haridustehnoloogiad, kõrvuti parimate seniste õpetamis- ja õppimisviisidega);
3) keskkonnateadlikkus (kaunis koolikeskkond, keskkonnahariduslikud projektid, ressursside säästlik kasutamine);
4) töökus, uudishimu, ambitsioonikus.