Vastuvõtt

Õppesuunad gümnaasiumis

1. septembrist 2011 alustasid Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 10. klassid õppimist uue õppekava järgi. Valinud Kadrioru Saksa Gümnaasiumi, valib 10. klassi astuja esimeseks või teiseks võõrkeeleks saksa keele (sõltumata varem õpitud A- või B-võõrkeelest). Olenevalt saksa keele tundide arvust nädalas saavutatakse, vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendile, gümnaasiumi lõpuks saksa keele oskus tasemel A2 (suhtluslävi) – C1 (vaba suhtluspädevus). Lisaks eesti õpetajatele õpetavad koolis saksa keelt  ja saksakeelseid valikaineid ka saksa õpetajad.

Saksakeelne majandusõpe
Tahad välismaale ülikooli minna? Tahad rikkaks saada?
Saksakeelne majandusõpe on väljakutset otsivale ettevõtlikule ja saksa keelt sügavuti õppida soovivale õpilasele. Saksakeelse majandusõppe suunal õppides omandatakse baasteadmised (ettevõtte) majandusest ja valmidus asuda spetsialistina tööle tugiteenuste valdkonnas saksakeelses ettevõttes.
Õppesuunda kujundavad järgmised kursused (3 aastal kokku 14 kursust):
10. klassis majanduslikud tegevused ja mudelid, ettevõtluse tüübid, raamatupidamise alused;
11. klassis turundus ja turunduskommunikatsioon, investeerimine ja finantseerimine;
12. klassis organisatsiooni arendus, personalikorraldus, äriplaani koostamine.
Õpilasetel on selles suunas õppetegevuse osa ettevõttepraktika Eestis, tublimatel on võimalus sooritada ettevõttepraktika Saksamaal. 

Loodusainete õppesuund
Loodussuunas on huvitav õppida, kui Sul on sügavam huvi bioloogia, keemia ning laiemalt loodusteaduste vastu. Loodusteadustes süvendatakse teadmisi ja oskusi erinevates bioloogia ning keemia valdkondades ning nendega seotud rakendusaladel.
Õppesuunda kujundavad järgmised kursused (3 aastal kokku 14 kursust):
10. klassis teaduslugu, keskkond ja jätkusuutlik areng, geoinformaatika, joonestamine ja disain;
11. klassis keemiliste protsesside seaduspärasused, loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond (LOTE);
12. klassis teistsugune füüsika, LOTE vol 2, rakendusbioloogia.
Selle õppsuuna valijad saavad edasi minna õppima arstiteadust, bioloogiat, geograafiat, geoloogiat, geenitehnoloogiat, keemiat, materjaliteadust, füüsikat, energeetikat, matemaatikat, maastikuarhitektuuri, keskkonnakorraldust jne.

Sotsiaalainete õppesuund
Sotsiaalsuund sobib õpilasele, kes huvitub inimese ja ühiskonna toimimisest minevikus ning tänapäeval. Sotsiaalainete õppimine aitab kaasa erinevates õppeainetes õpitava tervikuks sidumisele ja tervikpildi kujunemisele ühiskonnast ning kujundab oskust mõista minevikunähtuste alusel toimuvat arengut.
Õppesuunda kujundavad järgmised kursused (3 aastal kokku 14 kursust):
10. klassis üldajalugu (kauged tsivilisatsioonid ja Euroopa maad), arheoloogia, Tallinna ajalugu;
11. klassis psühholoogia, meedia ja väitlus, organisatsiooni psühholoogia,  kirjandus ja ühiskond;
12. klassis inimene ja õigus, humanitaarõigus, globaliseeruv maailm.
Selle õppesuuna valijad saavad õppima minna ajalugu, õigusteadust, meediat, sotsiaalteadusi ja palju muud. 

 

 

Meedia tund