Dokumendid

Avalik teave


Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna ning tasuliste teenuste hindade kehtestamine 26.04.2023 nr HA-4-25

Tallinna dokumendiregister

Hankekord. Direktori kk hankekorra kinnitamise kohta

Riigihanked
2024.a seadusest tähistatud riigihankeid läbi ei viida.

Kohtulahendid
Kohtulahendid puuduvad

Riikliku järelvalve õiend 2009

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

Tellitud uuringud ja analüüsid
Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.

Tallinna linna eelarve


Korruptsiooni ennetus


Järelvalvet teostavad asutused:

Päästeamet  https://www.rescue.ee/et

Tööinspektsioon https://www.ti.ee/ 

Terviseamet https://www.terviseamet.ee/et 

Andmekaitse Inspektsioon https://www.aki.ee/et

Keeleamet https://www.keeleamet.ee/

Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet ja Keskkonnaamet https://ttja.ee/

Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud  Päästeameti kodulehel.

 

Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna ning tasuliste teenuste hindade kehtestamine 26.04.2023 nr HA-4-25

Tallinna dokumendiregister

Hankekord. Direktori kk hankekorra kinnitamise kohta

Riigihanked
2024.a seadusest tähistatud riigihankeid läbi ei viida.

Kohtulahendid
Kohtulahendid puuduvad

Riikliku järelvalve õiend 2009

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

Tellitud uuringud ja analüüsid
Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.

Tallinna linna eelarve


Korruptsiooni ennetus


Järelvalvet teostavad asutused:

Päästeamet  https://www.rescue.ee/et

Tööinspektsioon https://www.ti.ee/ 

Terviseamet https://www.terviseamet.ee/et 

Andmekaitse Inspektsioon https://www.aki.ee/et

Keeleamet https://www.keeleamet.ee/

Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet ja Keskkonnaamet https://ttja.ee/

Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud  Päästeameti kodulehel.